Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Li tâm (Centrifuge)

Máy li tâm mini (Spin down)
Máy li tâm mini (Spin down)