Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Sinh học phân tử (Molecular)

Trình tự Primer, Probe
Trình tự Primer, Probe
Agarose
Agarose
DNA, Protein Marker
DNA, Protein Marker
DNA Marker G193-ABM
DNA Marker G193-ABM
SafeView™ Classic
SafeView™ Classic